Domov
 
28.12.200915:15
Informácia o kontrole hasičského a záchranného zboru – upozornenie
Na základe komplexnej protipožiarnej kontroly, konanej v dňoch 28.-30.9.2009 v bytových domoch v Skalici a v Holíči bola Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Skalici uložená pokuta za porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z..

Opakujúce sa nedostatky :
1. v nástennom hydrante D 25 chýba plochá hadica so spojkami, resp. uzatvárateľná prúdnica
2. núdzové osvetlenie únikovej cesty je nefunkčné, nereaguje po vypnutí elektrickej energie v objekte
3. v bytovom dome nie je prevádzkované zariadenie na odvod spalín horenia v akcieschopnom stave, nakoľko v chránenej únikovej ceste na 1. NP je nefunkčný ovládací prvok otváracieho mechanizmu vetracieho otvoru, ktorý je na najvyššom mieste únikovej cesty
4. v bytovom dome nie je prevádzkované zariadenie na odvod spalín horenia v akcieschopnom stave, nakoľko na IX. NP je časť únikovej cesty, v ktorej sa nachádza aj vetrací otvor, uzatvorená murovanou priečkou a vstupnými dverami
5. nástenný hydrant D 25 nemá platnú kontrolu
6. na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja nie je tento nainštalovaný
7. nie je udržiavaná trvale voľná úniková cesta tým, že sa na nej nachádza murovaná priečka s uzamknutými dverami, alebo sa na nej nachádzajú napr. kvetináče a rôzny tuhý horľavý materiál

UPOZORŇUJEME vlastníkov a zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Senica, aby vo vlastnom záujme nedostatky uvedené vyššie, ktoré sa v ich bytových domoch vyskytujú, dali odstrániť. Predídu tak možnému udeleniu pokuty, ktorá sa zúčtuje pre každý konkrétny dom a bude hradená z fondu opráv.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved