Domov
 
22.2.201015:29
Oznámenie - úprava mesačného zálohového predpisu od 01.04.2010
Vážení vlastníci a nájomcovia bytov a nebytových priestorov,

v najbližších dňoch (do 28.02.2010) vám na základe rozhodnutia Predstavenstva OSBD Senica doručí hospodár vášho bytového domu upravený mesačný zálohový predpis úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv platný od 01.04.2010.

K úprave mesačného zálohového predpisu sme pristúpili z viacerých dôvodov.

Ako sme informovali na schôdzach vlastníkov v lete 2009, od 01.01.2009 zmenil dodávateľ elektrickej energie v spoločných priestoroch bytových domov ZSE Energia, a. s., cenník, kde sa výrazne zvýšil poplatok za rezervovanú kapacitu (ističe), čo výrazne zvýšilo náklady na elektrickú energiu. Z uvedeného dôvodu sme pristúpili od 01.04.2010 k úprave mesačného zálohového predpisu v položke elektrická energia v spoločných priestoroch podľa skutočných nákladov za rok 2009.

Na základe platných zmlúv o výkone správy je správca, teda OSBD Senica, oprávnený upraviť poplatok za správu maximálne o výšku inflácie za predchádzajúci rok. Zverejnená výška inflácie Štatistickým úradom SR za rok 2009 je vo výške 1,6 %. Predstavenstvo OSBD Senica schválilo zvýšenie mesačného poplatku za správu od 01.04.2010 pre byty a nebytové priestory (okrem garáží) o 0,10 € s DPH a pre garáže o 0,02 € s DPH.

Od 01.01.2010 bola uzatvorená nová poistná zmluva na poistenie bytových domov v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., na obdobie rokov 2010 - 2012. V mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.04.2010 bola položka poistné stanovená na základe výšky plateného poistného na jednotlivých bytových domoch od 01.01.2010.

Nakoľko horeuvedené zmeny poplatku za správu, elektrickej energie v spoločných priestoroch a poistného, sú z mesačného pohľadu len minimálne, boli tieto zmeny na základe rozhodnutia Predstavenstva OSBD Senica kompenzované oproti predpisovej položke náklady na dodávku tepla na vykurovanie, resp. studená voda tak, aby sa celková výška mesačného zálohového predpisu od 01.04.2010 nezmenila a vlastníci a nájomcovia bytov a nebytových priestorov nemuseli meniť svoje trvalé príkazy v banke. V prípade garáží však toto nebolo možné zabezpečiť a výška predpisu sa zmenila.

Pri úprave mesačného zálohového predpisu od 01.04.2010 bola v niektorých prípadoch vyhodnotená aj potreba zvýšenia mesačného zálohového predpisu na základe predpokladaných nákladov na vykurovanie, teplú úžitkovú vodu a studenú vodu na jednotlivých bytových domoch podľa skutočných nákladov za rok 2009 alebo predpokladaných nákladov na rok 2010, resp. u jednotlivých vlastníkov a nájomcov podľa posledného ročného vyúčtovania. V týchto prípadoch sa celková výška mesačného zálohového predpisu od 01.04.2010 zmenila. Ak vykonávate úhrady z vášho bankového účtu, je potrebné v tomto prípade zabezpečiť zmenu vo vašej banke tak, aby úhrada v marci 2010 bola už v novej výške.

V prípade vašich otázok alebo prípadných požiadaviek na úpravu zálohových predpisov, prosíme kontaktujte príslušnú evidentku nájomného, ktorej telefónne číslo a e-mail sú uvedené na vašom mesačnom zálohovom predpise, resp. v kontaktoch na webe OSBD Senica.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved