Domov
 
11.12.201913:08
Dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi – výzva
V súvislosti s nedávnom tragédiou v Prešove a poznatkami, zistenými či už pred samotným výbuchom, ale aj počas zásahu, sa na Vás obraciame s výzvou na plnenie si zákonných povinností.

V prvom rade sa jedná o zabezpečenie priechodnosti miestnych a účelových komunikácií pre hasičskú techniku v zmysle požiadaviek, vyplývajúcich z ustanovení § 82 a § 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa to týka požiadaviek na príjazdové komunikácie a nástupné plochy (pokiaľ sú vyžadované).

Z paragrafových znení vyberáme :
§ 82
Prístupová komunikácia

(1) Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m.

(2) Prístupová komunikácia podľa odseku 1 nemusí byť vybudovaná k samostatne stojacej stavbe, ak náklady na jej vybudovanie by boli neúmerne vysoké alebo ak sa nachádza v ťažko prístupnom mieste alebo na odľahlom mieste.

(3) Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.
POZN. Šírka komunikácie sa vzťahuje na tzv. „rovnú, priamu“ komunikáciu, v miestach väčších rádiusov (zákruty) musí byť šírka určite väčšia, a to z dôvodu veľkosti hasičských zásahových automobilov (CAS).

(4) Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.

(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.
POZN. Odsek (5) platný od 15. 8. 2012 sa vzťahuje na stavby projektované po tomto dátume.

§ 83
Nástupná plocha

(1) Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná pre stavby,
a) ktoré majú požiarnu výšku najviac 9 m,
b) v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty,
c) v ktorých nemožno viesť zásah z vonkajšieho priestoru stavby,
d) v ktorých sú všetky priestory bez požiarneho rizika,
e) ku ktorým nemusí viesť prístupová komunikácia.

(2) Nástupná plocha musí
a) byť široká najmenej 4 m,
b) mať sklon najviac 2 %,
c) mať únosnosť rovnakú ako prístupová komunikácia, najmenej na jednorazové použitie,
d) byť trvale voľná a označená dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA,
e) byť napojená na prístupovú komunikáciu.

(3) Nástupná plocha musí byť umiestnená pozdĺž priečelia stavby alebo kolmo k priečeliu stavby tak, aby
a) bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého požiarneho úseku priliehajúceho k priečeliu,
b) vzdialenosť každého miesta v stavbe bola najviac 40 m od najbližšieho otvoru v priečelí, ku ktorému je prístup pomocou prostriedkov požiarnej ochrany alebo hasičskej techniky; tento otvor musí mať šírku najmenej 0,8 m a výšku najmenej 1,2 m.

Máme poznatky, že požiadavky vyplývajúce z týchto dvoch paragrafov sa v mnohých prípadoch nedodržiavajú, príjazdové komunikácie sú neprejazdné, nástupné plochy pre hasičskú techniku nie sú označené zákazovou značkou, a preto sa využívajú ako parkovacia plocha. Kritická situácia je hlavne na sídliskách s hustou zástavbou a nedostatkom parkovacích miest. Využite preto zákonné možnosti a v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky, prípadne mestskou či obecnou políciou, sa snažte zabezpečiť nápravu.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved