Domov
 
28.1.202013:16
Novela zákona 182/93 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zo dňa 5.12.2019
Novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dňa 5. decembra 2019 bola NRSR schválená novela tohto zákona pod č. 476/2019 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2020, kde sa bližšie určujú súvislosti s domovým poriadkom, ktorý si schvaľujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Novela zákona nanovo stanovuje výšku nedoplatkov, pokiaľ ide o zverejňovanie neplatičov na dome a niektoré iné ustanovenia zákona nižšie uvedené.
Zmeny vyvolané novelou č. 476/2019 Z.z.:
1. Do ustanovení zákona bol doplnený „domový poriadok“, a to do § 2, doplnením odseku 16 v znení:
„(16) Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“.
2. K domovému poriadku sa viaže aj ďalšie ustanovenie, ktorým sa dopĺňa § 11 odsekom 10 v znení:
„(10) Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.“.
3. V ustanovení § 14 b sa bod 1 dopĺňa o písmeno s), ktorý určuje, že domový poriadok, zmena a zrušenie domového poriadku sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v dome v znení:
„s) prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku.“
4. V § 8b ods. 1 písm. f) sa slová „požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len „štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“)“.
5. V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
V tomto prípade ide o zverejňovanie neplatičov, kedy sa mení doterajšia dolná hranica 500 eur na trojnásobok ich aktuálneho určenia.
6. Za § 32h sa vkladá § 32i, ktorý znie:
„§ 32i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020
Správca a spoločenstvo sú povinné upraviť zverejnené zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. februára 2020.“.
7. Ďalšia zmena v § 14b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5 v podobe súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia v spoločných častiach bytového domu podľa osobitného predpisu, kedy sa nevyžaduje súhlas vlastníkov v dome, a to v znení:
„(5) Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona15c) v spoločných častiach bytového domu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod čiarou 15c odkazuje na § 33 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
8. Doterajší text § 25a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti vlastníkovi budovy,27b) za vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
„27b) Napríklad § 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved