Domov
 
6.11.200614:19
Oznámenie o odpočtoch vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
Okresné stavebné bytové družstvo Senica, ako správca (resp. vlastník) bytov, oznamuje vlastníkom/nájomcom bytov:

Z dôvodu potreby získania podkladov k vykonaniu ročného rozúčtovania nákladov je v bytoch nutné vykonať odpočet stavov VODOMEROV a POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV VYKUROVACÍCH NÁKLADOV (ak sú v bytovom dome nainštalované) osobami poverenými k odpočtom, k 31. decembru každého roka, ktoré musia byť zrealizované najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Z uvedeného dôvodu je nutné sprístupnenie bytov.

O riadnom, resp. náhradnom odpočte budú vlastníci/nájomcovia informovaní. Ak nebude byt sprístupnený k týmto odpočtom, musia si vlastníci/nájomcovia odpočet zabezpečiť individuálne podľa oznámenia, ktoré bude vhodené do ich poštovej schránky po neúspešnom náhradnom odpočte, resp. je potrebné, aby sa informovali na OSBD Senica. Odpočty musia byť vykonané a doručené OSBD Senica najneskôr 31. januára. Na odpočty po tomto termíne nebude pri rozúčtovaní nákladov prihliadnuté, pričom nezabezpečenie si odpočtu do 31. januára bude možné považovať za odmietnutie odpočtu, a spotreba bude určená náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov a smerníc OSBD Senica.

O uvedenom budú informovaní pri odpočtoch vodomerov k 31.12.2006 všetci vlastníci/nájomcovia bytov.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved