Domov
 
12.1.200715:46
Odpočty vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
Upozorňujeme všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v správe OSBD Senica, že je nevyhnutné, aby bol v ich bytoch najneskôr do 31.01.2007 vykonaný odpočet vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov namontovaných na vykurovacích telesách (ak sú v bytovom dome nainštalované) poverenými osobami.

Predídeme tak nezrovnalostiam, ktoré vyplývajú zo stanovovania spotrieb vody a tepla náhradným spôsobom.

O termínoch riadnych, náhradných odpočtov a o spôsobe zabezpečenia si odpočtu po neúspešnom náhradnom odpočte, ste boli informovaní prostredníctvom vývesky na vstupných dverách domu, resp. vhodením oznámenia do vašej poštovej schránky.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved