Domov
 
28.9.200816:32
UPOZORNENIE - POUŽÍVANIE SPRÁVNEHO VARIABILNÉHO SYMBOLU A ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRI PLATBÁCH
Upozorňujeme vlastníkov, nájomcov bytov a odberateľov, aby pri úhradách platieb v prospech OSBD Senica (či už zálohových platieb - tzv. "nájomného", faktúr alebo iných poplatkov) používali správny variabilný symbol, ktorý je predpísaný, a zároveň uhrádzali platby na predpísané bankové účty.

Pre účely úhrady zálohových platieb alebo nedoplatkov z rozúčtovania je potrebné uvádzať variabilný symbol a bankový účet príslušného bytového domu, ktoré sú uvedené na zálohovom predpise, rozúčtovaní nákladov alebo inom predpise platby súvisiacej s užívaním bytu. Užívatelia bytov, ktorí sa stali nájomcami alebo vlastníkmi bytov, sú informovaní o svojich variabilných symboloch a bankových účtoch pre platby pri prevode členských práv (nájomcovia), resp. prevode bytu do osobného vlastníctva. O svojom variabilnom symbole alebo bankovom účte bytového domu sa môžete kedykoľvek informovať na OSBD Senica u príslušnej evidentky nájomného.

V prípade úhrady vystavených faktúr je potrebné uvádzať variabilný symbol a platbu uhradiť na bankový účet, ktoré sú na faktúre uvedené.

Žiadame, aby užívatelia bytov, resp. odberatelia, dodržiavali správne náležitosti platieb, nakoľko v opačnom prípade nemusí byť platba správne priradená a platiteľ sa vystavuje možným sankciám, ktoré sú s neuhradením jeho záväzku spojené.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved