Domov
 
Platby na účet správcu
Pre každý domový objekt sú vytvorené osobitné bankové účty, na ktoré vlastníci a nájomcovia bytov uskutočňujú priamo vlastné úhrady.

Na uvedené účty je možné uhrádzať platby týmito spôsobmi:
  • priamo prevodom z účtu
  • poštovou poukážkou
  • vkladom v hotovosti v pobočkách uvedených bánk
OSBD Senica ako správca má zriadené vlastné bankové účty v týchto peňažných ústavoch:

PRIMA BANKA SLOVENSKO ------------ SK74 5600 0000 0092 0647 1001
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA -------------- SK64 0900 0000 0002 5008 2117

Upozorňujeme, že pri úhradách je potrebné vždy uviesť správne číslo účtu, správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na predpise nájomného, tlačive rozúčtovania nákladov, na faktúre, prípadne na upomienke.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved