Domov
 

Samospráva vlastníkov bytov

Článok 79

1. Samospráva je organizačnou jednotkou družstva a tvoria ju všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zriaďuje sa na každom dome.

2. Úlohou samosprávy je umožňovať členom družstva účasť na hospodárskej činnosti družstva ako správcu.

3. Samospráva zaniká dňom ukončenia výkonu správy družstvom.

Členská schôdza samosprávy vlastníkov bytov

Článok 80

1. Členská schôdza samosprávy vlastníkov bytov (ďalej len schôdza vlastníkov) je orgánom družstva, v ktorom vlastníci bytov prerokovávajú záležitosti okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.

2. Schôdza vlastníkov bytov najmä:

a/ volí a odvoláva výbor samosprávy v počte troch členov z bývajúcich v dome, pokiaľ sa na schôdzi vlastníkov nedohodne inak

b/ rozhoduje o všetkých opravách spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú hradené z prostriedkov fondu (prevádzky), údržby a opráv a celkové náklady presahujú sumu nad 497,91 €, v havarijných prípadoch je družstvo oprávnené vykonať nevyhnutné opravy domu.

c/ rozhoduje o výške tvorby fondu opráv na nasledujúce obdobie

d/ rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov

e/ rozhoduje o zmene spôsobu výkonu správy

f/ volí delegátov a ich náhradníkov na zhromaždenie delegátov podľa zásad a v počte určenom podľa čl .68 ods.13 týchto stanov. Za delegáta môže byť zvolený len bývajúci člen družstva

g/ prerokováva a schvaľuje využitie spoločných priestorov vrátane výšky úhrad do fondu (prevádzky), údržby a opráv v zmysle platnej smernice, pokiaľ schôdza vlastníkov nerozhodne inak

h/ prerokováva a schvaľuje správy výboru samosprávy vlastníkov bytov o jeho činnosti

ch/ navrhuje a vyjadruje sa k zmene charakteru užívania spoločných priestorov družstevného domu a k uzavretiu nájomnej zmluvy, týkajúcej sa takéhoto priestoru, ako aj k priestorom prenajímaných podľa osobitných predpisov (zákon č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení)

Článok 81

1) Schôdzu vlastníkov bytov zvoláva družstvo ako správca domu podľa potreby, najmenej raz za rok alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Okrem uvedených prípadov môže schôdzu vlastníkov zvolať i výbor samosprávy.

2) Vlastníci majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastníci o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten kto schôdzu vlastníkov zvolal a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.

3) Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení neustanovuje inak.

4) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár alebo obecný úrad.

5) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina hlasov pri hlasovaní podľa ods.2, 3, a 4 tohto článku nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd.

6) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze alebo výboru samosprávy.

7) Ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy môže správca, zástupca vlastníkov vyhlásiť písomné hlasovanie v zmysle zákona č.182/93 Z.z. § 14 ods. 6 v platnom znení.

8) Vlastníci bytov v dome na požiadanie majú právo nahliadnúť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu (prevádzky), údržby a opráv domu.

9) Na schôdzi vlastníkov byty, ktoré sú vo vlastníctve družstva zastupuje predseda družstva, poverený člen predstavenstva, prípadne splnomocnený zamestnanec družstva, ktorí majú za každý byt vo vlastníctve družstva jeden hlas. Družstvo môže splnomocniť nájomcu bytu vo vlastníctve družstva k zastupovaniu a hlasovaniu na schôdzi vlastníkov.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved