Domov
 

Kniha návštev

Dobrý deň, présím o stanovisko k daným problémom: 08:20, 8.11.2021
1. 12.7.2021 sa konala schôdza vlastníkov bytového domu 365 v Brezovej pod Bradlom, Váš podnik zastupoval Ing. V. Bajza doposiaľ sme nedostali odpoveď na našu žiadosť urobiť novú obhliadku strechy za účasti nášho zástupcu
2. žiadali sme tiež zabezpečiť čistenie odtokových rúr a rín nakoľko sú upchávané padajúcim lístim
3. žiadali sme opravu bytového zvončeka v byte číslo 3.
4. 18.10. sme prostredníctvom Ing.V.Bajzu žiadali o kontrolu kanalizácie, nakoľko vo vchode domu vzniká nepríjemný zápach. Vaši pracovníci tu boli a problém riešili ale asi nie komplexne, lebo tento problém sa znova opakuje.
Ďakujem za Vaše stanovisko.
odpoveď:
Dobrý deň, v prvom rade vás chcem poprosiť , aby ste vaše požiadavky , týkajúce sa vášho konkrétneho domu , smerovali na e-mailové adresy konkrétnych zamestnancov napr. na moju stefecka.milos@osbdse.sk alebo na všeobecný info@osbdse.sk , odkiaľ ju pridelíme príslušným pracovníkom na riešenie. V druhom rade problém je v tom , že nemáte a ani ste si nezvolili zástupcu vlastníkov , takže nemáme s kým komunikovať . V stručnosti odpovede na vaše požiadavky :
1.vašu požiadavku sme zaslali ešte v júli 2021 dodávateľovi , je to len na jeho časových možnostich , urgovali sme ho
2.čistenie sa realizuje spravidla pred zimou , po opadaní lístia , je v pláne do konca novembra
3. požiadavku sme postúpili dodávateľovi , bohužiaľ nemáme telefonický kontakt na vlastníčku
4. vyriešenie bolo plánované pri rekonštrukcii strechy , ktorú ste však neschválili, pracovníci údržby po kontrole urobili vyčistenie , nakoľko to nepomohlo , urobila sa úprava na streche , ktorá by mala pomôcť
Týmto považujem odpoveď za ukončenú , ďaľšiu komunikáciu smerujte na môj horeuvedený e-mail .
Ing. Štefečka Miloš
Ročné vyúčtovanie 15:26, 12.5.2021
Chcem sa spýtať, kedy bude odoslané ročné vyúčtovanie za rok 2020?
odpoveď:
Vyúčtovania zasielané elektronickou formou prostredníctvom e-mailu boli zaslané a doručené vlastníkom a nájomcom vo štvrtok 13.5.2021. Rovnako boli zasielané v tento deň aj vyúčtovania doručované prostredníctvom poštových zásielok (predpokladáme doručenie do poštových schránok v týchto dňoch). Vyúčtovania doručované prostredníctvom hospodárov bytových domov v písomnej forme priamo do schránok vlastníkov a nájomcov budú doručované v priebehu nasledujúcich dní, nakoľko prebieha aktuálne ich tlač a obálkovanie (predpokladáme doručenie v štandardnom termíne podľa zákona, teda najneskôr do 31.5.2021). OSBD Senica nebude využívať možnosť doručenia v predĺženom termíne kvôli pandémii do konca júla 2021.
Doporučujeme všetkým vlastníkom a nájomcom využívať doručovanie v elektronickej forme do e-mailových schránok, ktoré je najrýchlejšie. Vlastníci a nájomcovia, ktorí ešte doteraz neposkytli súhlas s doručovaním dokumentov a informácií prostredníctvom e-mailu, resp. aj poštou, budú mať v zásielke s vyúčtovaním priložené tlačivo, prostredníctvom ktorého môžu súhlas OSBD Senica udeliť.
Ing. Martin Kovačovič, ekonomický námestník
Výmena termohlavic 19:36, 2.1.2021
Dobrý deň, môžem prosím vás na radiatoroch vymeniť termostaticke hlavice za digitálne? Ďakujem
odpoveď:
Samostatné hlavice áno , odpoveď už bola zasielaná dňa 15.10.2019 ( viď nižšie )
Ing. Štefečka Miloš vedúci TÚ OSBD Senica
Neaktualizovaný Domový poriadok 13:19, 3.10.2020
Dobrý deň, keďže do nášho činžiaku stále prichádzajú noví nájomníci či majitelia bytov, ktorí nerešpektujú Váš Domový poriadok (nie je nikde vyvesený, možno preto), dovolím si na tento fakt poukázať.
Pritom od 1.2.2020 platí novela zákona č.182/1993 Z,z. kde sa Domový poriadok po jeho odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov stáva nástrojom aj na takéto prípady.
§ 10 odst. (10) Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi.
Hlavne v tejto "koronovej" dobe by malo byť zabezpečené pokojné bývanie v bytoch, keďže veľká časť ľudí v nich teraz nedobrovoľne trávi mnoho času.
Verím, že niečo v tomto smere OSBD podnikne a vyzve jednotlivých zástupcov bytových domov na aktualizáciu Domového poriadku (alebo aspoň na vyvesenie toho starého). Ďakujem.
odpoveď:

Dobrý deň,
poslednou novelou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa upravilo schvaľovanie domového poriadku § 14b ods. 1 písm. s) a jeho dodržiavanie v zmysle § 11 ods. 10. Momentálne je na bytových domoch domový poriadok, ktorý bol prijatý ešte ako všeobecný. Spravidla domový poriadok býva vyvesený vo vchode bytového domu a je aj uverejnený na webovej stránke správcu OSBD Senica. Na aktualizáciu resp. zmenu domového poriadku v zmysle novelizácie zákona 182/1993 Z. z. nevyzývame. Je to právny dokument, o ktorého obsahu rozhodujú len vlastníci ako i o jeho zmene v zmysle platnej legislatívy. Môžme zabezpečiť vyvesenie všeobecného domového poriadku, ak nám na email: info@osbdse.sk poskytnete údaj zástupca vlastníkov, o ktorý dom sa jedná.
JUDr. Ladovičová Monika - vedúca právneho oddelenia
Domové schôdze 13:56, 1.9.2020
Dobrý deň. Chcem sa spýtať kedy prebehne na dome Mallého 881 domová schôdza.Je potrebné riešiť drobné opravy a nikto sa o dom nezaujíma.
Pavel Sopúšek
odpoveď:
Dobrý deň , zvolávanie schôdzí je obmedzené z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19. Schôdze zvolávame na základe požiadaviek vlastníkov resp. zástupcu vlastníkov , bez účasti zástupcu správcu , ak to nie je nevyhnutné.
Ing. Štefečka Miloš vedúci TÚ OSBD Senica
termostatické hlavice 11:58, 15.10.2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžeme v byte vymeniť termostatické hlavice na radiátoroch. Chceme vymeniť hlavice za digitálne. Ďakujem za info
odpoveď:
Hlavice je možné vymeniť podľa vašich predstáv , nie je možné meniť radiátorový ventil z dôvodu vyregulovania systému ÚK.
Ing. Štefečka Miloš vedúci TÚ OSBD Senica
Susedia. 21:35, 5.10.2019
Dobrý deň. Bývam v Senici na jurkovicovej.... Mam susedu ktorý sú neustále hlučný... Zatiaľ sme políciu nevolali... Ani inak nepostupovali.. Maximálne zabuchali na stenu že sú hlučný.. Po 22:00hod...a cez víkendy aj hocikedy v skorých ranných hodinách. Mam malú ceru... Ta sa zo strachu budí... Oni vedia ze vedľa je malé dieťa. Aj tak stále pokračujú. Chcem sa spýtať.. Ci by sa dalo pomôcť aj z vašej strany... Xi to mam riešiť osobne.. Políciou.. Alebo trestným oznámením.
odpoveď:
Dobrý deň,
ak sú susedia hluční v čase od 22.00 hod. do 6,00 hod. ide o rušenie nočného kľudu. Niekedy stačí privolať políciu, ktorá to vyrieši priamo na mieste alebo spíše záznam. Nevieme o aký typ hluku ide resp. čím je hluk spôsobený, tak budeme odpovedať vo všeobecnej rovine. Domový poriadok rieši rušenie nočného kľudu v druhej časti čl. I. Pokoj v dome. V prípade porušenia ustanovení Domového poriadku správca na základe sťažnosti podanej vlastníkmi domu upozorní vlastníka resp. nájomcu na jeho dodržiavanie.
JUDr. Monika Ladovičová, vedúca právneho oddelenia
14:34, 24.4.2019
Dobrý deň, keď by som si chcel dať namontovať do bytu klimatizáciu, musím mať od vás nejaké povolenie?
Ďakujem za odpoveď.
odpoveď:
Dobrý deň , štandardne sa klimatizačná jednotka osadzuje na fasádu , balkón alebo lodžiu , čo sú spoločné časti bytového domu , takže je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov , ktorý potrebujeme my ako váš správca pre vydanie stanoviska k montáži . Pre konkrétne kroky a postup kontaktujte prosím kalman.richard@osbdse.sk alebo tel. 034 694 07 24
Ing. Štefečka Miloš vedúci TÚ OSBD Senica
odpojenie televízneho signálu 18:09, 24.11.2018
Dobrý večer.
Prosím o informáciu akým spôsobom sa dá ukončiť prijímanie televízneho signálu spoločnosti Kabsen sro v Skalici.
Ďakujem za odpoveď
odpoveď:
Dobrý deň.
Dodávka televízneho signálu (ďalej TV) do domov v správe OSBD a SKAL & CO je službou pre bytový dom a je riešená spôsobom, ktorým sa nedajú splniť individuálne požiadavky jednotlivých nájomcov, resp. vlastníkov bytov. Technické riešenie bolo konštruované tak, že TV signál je dodávaný do zvislého rozvodu, ktorý je umiestnený v bytoch bez možnosti odpájania. Na základe toho je aj cena TV signálu vykalkulovaná tak, že signál odoberajú všetci. Ak by bolo pristúpené k variante individuálneho prístupu, bolo by nutné vybudovať nové rozvody v domoch hviezdicovým systémom a náklady na realizáciu by boli premietnuté do ceny. Táto varianta nebola na bytových domoch v Skalici schválená a ani sa s touto alternatívou nepočíta do budúceho obdobia.
Spôsob dodávky TV signálu do bytových domov je riešený už od roku 1991, kedy boli zrušené antény na jednotlivých domoch a vybudovaná jedna hlavná stanica s tým, že všetci budú dostávať jednotný TV signál za poplatok, ktorý bude súčasťou predpisu za služby spojené s bývaním. Toto bolo odsúhlasené aj v Zmluve o výkone správy medzi vlastníkmi bytov jednotlivých bytových domov a správcom OSBD Senica a SKAL &CO Skalica.
Zmeny povinnosti z tejto zmluvy a toho čo musí správca pre vlastníkov bytov (pre všetkých) zabezpečovať môže zmeniť v zmysle §8a odst.1 zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení len schôdza vlastníkov bytov nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.
Ing. Alexander Janovič predseda OSBD Senica
Odpoveď k otázk ohľadom vyplatenia preplatkov za rok 2017 10:40, 6.6.2018
Prikladáme odpoveď k otázke ohľadom vyplatenia preplatkov za rok 2017.
odpoveď:
Preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2017 boli z bankových účtov bytových domov vyplatené v pondelok 04.06.2018.
Vlastníci, resp. nájomcovia, ktorí uhrádzajú platby priamo zo svojho bankového účtu na účet bytového domu, by teda mali mať pripísané preplatky na svoj bankový účet najneskôr v utorok 05.06.2018.
Ak platíte bežné mesačné platby poštovou poukážkou, bude vám vyplatený preplatok prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., ktorej sme taktiež v pondelok 04.06.2018 previedli finančné prostriedky na výplatu poštovými poukážkami a poskytli údaje k výplate. V tomto prípade je však potrebné, aby pošta spracovala a doručila vám poštovú poukážku, čo trvá zvyčajne niekoľko dní. Tento proces a jeho trvanie OSBD Senica nedokáže ovplyvniť.
Ing. Martin Kovačovič, ekonomický námestník
<<    <                                                                                                     >    >>

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved