Domov
 
Predseda
Ing. Alexander Janovič predseda

 

 

Predseda

Článok 75

1) Predseda je orgánom družstva. Jemu prislúcha:

  a/ organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva

  b/ rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v stanovách

  c/ riadiť bežnú činnosť družstva

2) Za výkon funkcie zodpovedá predseda zhromaždeniu delegátov.

Organizovanie práce predstavenstva

Článok 76

1) V tejto činnosti predseda:

  a/ zvoláva a riadi schôdze predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania

  b/ organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania

  c/ koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých záležitostiach družstva

  d/ podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

Riadenie bežnej činnosti družstva

Článok 77

1) Predseda družstva riadi a organizuje bežnú činnosť družstva v rozsahu uvedenom v pracovnej zmluve a zmluve o výkone funkcie a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2) Pracovný pomer predsedu vzniká voľbou v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce dňom určeným na nástup do funkcie, pokiaľ pred zvolením do funkcie už nebol v pracovnom pomere s družstvom. V prípade odstúpenia a odvolania z funkcie, resp. uplynutím funkčného obdobia, pokiaľ nebude opätovne zvolený do funkcie jeho pracovný pomer s družstvom nekončí. Pre skončenie tohto pracovného pomeru platia inak ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru dojednaného pracovnou zmluvou.

Zastupovanie predsedu

Článok 78

Predsedu družstva v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia vo veciach uvedených čl.75 a 76. zastupuje podpredseda alebo iný člen predstavenstva. Vo veciach uvedených v čl.77 ho zastupuje vedúci zamestnanec určený organizačnými predpismi družstva.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved