Domov
 
Zoznam členov predstavenstva
Ing. Alexander Janovič predseda
Ing. Jozef Vlčej podpredseda
Michal Bednárik člen
Marián Dermek člen
Ing. Anton Baumann člen
František Andrášik člen
Stanislav Blanárik člen
Ing. Ervín Filípek člen
Ing. Ján Kubík člen
Emília Mikúšková člen
Milan Gaža člen

Predstavenstvo

Článok 68

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

2) Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, podáva mu správy o svojej činnosti a o činnosti družstva. Predstavenstvo predkladá zhromaždeniu delegátov riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade s týmito stanovami. Zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3) Počet členov predstavenstva je vždy nepárny. Počet členov predstavenstva schvaľuje Zhromaždenie delegátov.

4) Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade a súrodencami. Členom predstavenstva nemôže byť vedúci zamestnanec družstva, okrem predsedu predstavenstva.

5) Zo zvolených členov predstavenstva družstva volí predsedu družstva zhromaždenie delegátov z kandidujúcich na predsedu družstva v zmysle volebného a rokovacieho poriadku. Podpredsedu družstva na návrh novozvoleného predsedu volí predstavenstvo družstva. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda.

6) Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

7) Schôdzí predstavenstva sa môže zúčastniť predseda kontrolnej komisie, prípadne ním poverený člen kontrolnej komisie s hlasom poradným.

8) Odstupujúce predstavenstvo je povinné bez zbytočných prieťahov a načas, najneskôr do 30 dní, vykonať všetky úkony spojené s ukončením funkčného obdobia.

9) Závery prijaté na poradách výborov samospráv majú pre predstavenstvo odporúčací charakter, s výnimkou záverov prijatých vo veci rokovacieho a volebného poriadku čo sa týka volieb do orgánov družstva.

10) Predstavenstvo schvaľuje smernice družstva, ktoré si nevyhradilo na schválenie zhromaždenie delegátov.

11)Predstavenstvo schvaľuje prideľovanie bytov členom.

12)Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení OSBD Senica a jeho členov.

13) Predstavenstvo určuje počet delegátov na najbližšie volebné obdobie v zmysle kľúča pre voľbu delegátov na zhromaždenie delegátov.

Článok 69

1) Za družstvo koná navonok predseda, podpredseda alebo iný člen predstavenstva, alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva v poradí stanovenom predsedom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predstavenstva alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva. Za družstvo je oprávnený podpisovať predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva alebo vedúci zamestnanec družstva splnomocnený predstavenstvom družstva.

2) Členovia alebo zamestnanci družstva sú oprávnení robiť menom družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh, iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom, alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

3) Predstavenstvo môže na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním družstva aj iné osoby a firmy.

4) Do pôsobnosti predstavenstva patrí:

a) vypracovávať a predkladať na schválenie zhromaždeniu delegátov družstva návrh základnej koncepcie rozvoja družstva, prípadne koncepciu podnikateľskej činnosti družstva

b) zodpovedá za vypracovanie účtovnej závierky , hodnotí výsledky činnosti družstva a predkladá ich zhromaždeniu delegátov na schválenie spolu s návrhmi na rozdelenie a použitie zisku, prípadne na úhradu straty

c) prerokovať podnety a správy z kontrol kontrolnej komisie a správy z kontrol vykonaných inými orgánmi, schvaľuje a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

d) prerokovať oznámenia o odstúpení člena z funkcie

e) schvaľovať zmluvnú mzdu predsedu družstva

f/ prideľovať členom byty v zmysle týchto stanov

g/ uzatvárať nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov

h/ rozhodovať o rozsahu príslušenstva družstevného bytu (nebytového priestoru) a o výške nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru)

i/ udeľovať súhlas s dohodou o výmene bytu

j/ udeľovať súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu (nebytového priestoru) alebo jeho časti

k/ udeľovať súhlas s dočasným užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie

l/ uzatvárať s členom nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu o zániku nájmu

m/ uzatvárať s členom dohodu o zániku členstva

n/ vypovedať členstvo členovi v zmysle týchto stanov písomnou výpoveďou

o/ rozhodovať o poskytnutí zľavy podľa čl.34 týchto stanov a tiež, z akých zdrojov bude financovaná.

p/ dávať podnety na zahájenie trestného stíhania za hrubé poškodenie majetku družstva, pokiaľ vznikne družstvu škoda na družstevnom majetku

r/ vyžadovať akékoľvek informácie o hospodárení družstva, takisto všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva.

s) rozhodovať o predmete činnosti družstva a o jeho zmenách

5) O žiadostiach členov podľa ods. 4, písm j) a k) tohto článku rozhoduje predstavenstvo najneskôr do 60 dní od ich podania.

6) Predstavenstvo uzatvára zmluvy o prevode družstevného bytu do vlastníctva členov nájomcov.

Článok 70

1) Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda) prípadne poverený člen predstavenstva.

2) Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia

3) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva.

4) Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spôsobili družstvu. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov, to neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.

5) Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané; stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.

Uplatnenie nárokov družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu

Článok 74

1) Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo.

2) Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť pohľadávku z majetku družstva, v súlade s ustanovením § 243 a, ods.4 Obchodného zákonníka.


Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved