Domov
 

Výbor samosprávy

Článok 82

1) Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy.

2) Výbor samosprávy bytov najmä:

a/ plní úlohy na úseku predmetu činnosti družstva v okruhu pôsobnosti samosprávy

b/ sleduje technický stav domového objektu, v súčinnosti s družstvom požaduje od družstva potrebu vykonania opráv a údržby a spolupracuje pri ich zabezpečovaní

c/ stará sa o zvyšovanie kultúry bývania, úpravy okolia bytového domu a o ochranu životného prostredia v okruhu pôsobnosti samosprávy

d/ dbá na dodržiavanie domového poriadku a zásad slušnosti medzi bývajúcimi samosprávy

e/ má právo kontroly na vykonané práce, ktoré budú zúčtované s fondom (prevádzky), údržby a opráv domu

f/ objednáva údržbu a opravy v spoločných priestoroch domu

g/ podľa miestnych podmienok kontroluje správnosť vyúčtovania nákladov vynaložených za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Hospodár samosprávy predkladá družstvu aktualizovaný zoznam počtu osôb za vyúčtovacie obdobie

h/ priebežne kontroluje tvorbu a čerpanie fondov bytového hospodárstva

ch/ podáva schôdzi vlastníkov správu o svojej činnosti

i/ zabezpečuje v zmysle Smernice OSBD Senica odpisovanie stavu meračov, predpisov nájomného a pod.

Článok 83

1) Výbor samosprávy volí na ustanovujúcej schôdzi predsedu, hospodára samosprávy. Hospodárom samosprávy je spravidla predseda alebo člen výboru samosprávy , prípadne iný vlastník bytu určený výborom samosprávy.

2) Zasadnutie výboru samosprávy zvoláva jeho predseda podľa potreby.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved