Domov
 

Zhromaždenie delegátov

Článok 64

1) Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu funkciu členskej schôdze.

2) Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

a/ prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok

b/ voliť a odvolávať členov predstavenstva, predsedu predstavenstva, členov kontrolnej komisie a predsedu kontrolnej komisie

c) voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie. Za každú lokalitu sa volí jeden náhradník.

d/ prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva

e/ rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží so ziskom a uhradí prípadná strata

f/ schvaľovať smernice o tvorbe a použití fondov družstva

g/ rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania

h/ rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva

ch/ rozhodovať o rozdelení, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou alebo o zmene právnej formy

i/ rozhodovať o zmene právnej formy družstva

j/ schvaľovať zmluvu o výkone funkcie medzi družstvom a členom predstavenstva a kontrolnej komisie

3) Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradil.

4) Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva družstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynulo viac ako jeden rok.

Článok 65

1) Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2) Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne:
- najmenej jedna tretina členov družstva
- najmenej jedna tretina delegátov
- kontrolná komisia

3) Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr osem dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánka musí ďalej obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa doručujú aj písomné podkladové materiály. Pokiaľ je zhromaždenie delegátov zvolané v zmysle čl 71 ods. 3 týchto stanov, v programe musí byť zahrnutý bod, ktorý je dôvodom zvolania.

4) Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zúčastňujú zhromaždenia delegátov s hlasom rozhodujúcim.

5) Zasadnutie zhromaždenia delegátov je neverejné.

6) Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

Článok 66

Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238, odst.3 Obchodného zákonníka.

Článok 67

Na návrh člena družstva vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže podať člen, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len v lehote do jedného mesiaca odo dňa, kedy člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu družstva.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved