Okresné stavebné bytové družstvo, Štefániková 718, 905 01  Senica

 

 

ROKOVACÍ    PORIADOK

Okresné stavebné bytové družstvo Senica (ďalej len družstvo)

 

I.

Základné ustanovenia

Čl. 1

 

Rokovací poriadok družstva upravuje postup orgánov v družstve pri výkone ich činnosti, ktorú vykonávajú kolektívne, v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa Stanov družstva.

Čl. 2

 

Základné ustanovenia o orgánoch družstva,  ich druhy, zloženie, zodpovednosť a právomoc upravujú Stanovy OSBD Senica.

II.

Všeobecné ustanovenia

 

Čl. 3

Ustanovenia orgánov družstva

 

1/   Orgány družstva, s výnimkou pomocných orgánov sú volené z členov družstva.

 

2/    Do orgánov družstva uvedených v čl.54, body 1, 2, 3 a 4 môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov, občiansky bezúhonní, ktorí spĺňajú morálne predpoklady k výkonu funkcie, najmä však si plnia povinnosti člena družstva podľa čl. 13 týchto stanov. Do orgánov družstva uvedených v čl.54 bod 6 môže byť zvolený aj nečlen družstva.

 

3/   Orgány družstva si môžu zriadiť pomocné orgány v zmysle čl. 84  Stanov OBSD Senica.

 

Čl. 4

 

Podmienky a  spôsob  zriaďovania pomocných orgánov upravuje čl. 43  tohto    rokovacieho   

poriadku.

 

Čl. 5

Určenie počtu členov volených orgánov

 

1/  Zhromaždenie delegátov  členov vlastníkov bytov a nájomcov bytov  (ďalej len ZD) pre volebné obdobie rokov 2011 - 2016 a ďalšie roky určuje členov predstavenstva v počte 11 a kontrolnej komisie v počte  7 členov.

 

2/     Členská schôdza samosprávy vlastníkov bytov (ďalej len schôdza vlastníkov) schvaľuje počet členov samosprávy v počte troch členov, pokiaľ sa na schôdzi vlastníkov nedohodne inak.

 

3/     Kľúč pre voľbu delegátov na ZD určuje predstavenstvo.

 

Čl. 6

Funkčné obdobie orgánov

 

1/   Funkčné obdobie všetkých orgánov družstva je 5 rokov a členovia orgánov družstva môžu byť opätovne volení.

 

2/  Členovia volených orgánov vykonávajú svoje funkcie aj po uplynutí obdobia, na ktoré boli zvolení, a to až do zvolenia nových orgánov.

 

Čl. 7

Zmeny zloženia orgánov v priebehu funkčného obdobia

 

1/    Člen voleného orgánu, ktorému dôležitá okolnosť trvale bráni vykonávať funkciu, požiada o uvoľnenie orgán, ktorého je členom. Povinnosť vykonávať funkciu sa končí dňom, ktorým orgán vyslovil súhlas s uvoľnením z funkcie.                                                                    

      

2/    Ak člen voleného orgánu alebo pomocného orgánu neplní riadne zverené úlohy, môže ho odvolať pred uplynutím funkčného obdobia orgán, ktorý ho zvolil, zriadil alebo menoval. Jeho funkcia sa končí dňom odvolania.   

 

3/    Dňom zániku členstva v družstve zaniká aj funkcia vykonávaná členom, s výnimkou funkcie v pomocnom orgáne.

 

4/   Namiesto odstupujúceho člena orgánu družstva  podľa čl.54 odst. 2/ a 3/, ktorý bol zvolený za príslušnú lokalitu, nastupuje dňom účinnosti odstúpenia náhradník z tej istej lokality ako odstupujúci člen ( čl. 59, bod 3).

 

 

Čl. 8

Zodpovednosť členov orgánov

 

1/  Členovia orgánov  sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite, plniť zverené úlohy a dodržiavať  zákony, všeobecne záväzné predpisy a stanovy. Ak pri výkone funkcie spôsobia družstvu škodu, zodpovedajú za ňu podľa zákona.

 

2/    Členovia orgánov sú povinní pri výkone svojej funkcie zachovávať obchodné, hospodárske a služobné tajomstvo v zmysle platných zákonov.

 

Čl. 9

 

1/  Člen orgánu, ktorého  funkcia  sa skončila, je zodpovedný za riadne odovzdanie funkcie. Povinný je najmä odovzdať doklady a písomnosti súvisiace s funkciou a vyúčtovať, prípadne vrátiť zverené majetkové hodnoty družstva. O odovzdaní funkcie treba spísať záznam podpísaný odovzdávajúcim a preberajúcim. 

 

2/   V prípade úmrtia  člena  orgánu požiada  družstvo pozostalých členov rodiny, prípadne jeho domácnosti o vydanie písomností a zverených majetkových hodnôt  vzťahujúcich sa k výkonu jeho funkcie.

 

Čl. 10

Základné pravidlá rokovania a rozhodovania orgánov

 

1/   Orgány  družstva, s výnimkou predsedu, rokujú a rozhodujú kolektívne na schôdzach, na ktoré sa musia pozývať všetci ich členovia.

 

2/    Orgány družstva sú oprávnené rokovať a rozhodovať v medziach svojej pôsobnosti určenej stanovami, o záležitostiach  uvedených na schválenom programe, prípadne aj o záležitosti ktorých prerokovanie orgán dodatočne schválil. 

 

3/   Rokovanie pozostáva z predmetu rokovania a z rozpravy,ktorá sa spravidla končí uznesením obsahujúcim:

 

a. schválenie prerokovanej správy

b. súhlas s návrhom opatrení

c. uloženie úloh nižším orgánom alebo funkcionárom

d. rozhodnutie o žiadostiach, odvolaniach a sťažnostiach členov

e. rozhodnutie o záležitostiach patriacich do pôsobnosti orgánu

f. odročenie

g. termín plnenia a osobu, ktorá za plnenie zodpovedá, pokiaľ v texte nie je uvedené inak

 

Čl. 11

 

Orgány družstva podľa čl. 54 odst. 1 až 4 stanov družstva posudzujú a vybavujú písomné podnety členov družstva a samospráv  vlastníkov podľa obsahu podnetu, aj keď sú nesprávne označené, v medziach svojej pôsobnosti v súlade s platnými právnymi predpismi. Výsledok rozhodnutia orgány písomne oznámia členom, resp. samospráve  do 60 dní po prerokovaní.

 

Čl. 12

 

1/  Orgány družstva uvedené v čl. 54 ods. 1 až 3 stanov družstva  rozhodujú formou uznesenia. Sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov orgánu prítomných pri hlasovaní pokiaľ Stanovy neurčujú inak. Ak sa hlasovania zúčastnia manželia ako spoloční členovia (čl. 8 stanov družstva), majú spoločne jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne. Ak sa ich stanoviská nezhodujú, je ich hlas neplatný. Hlasy členov orgánu, ktorí sa zdržali hlasovania sa pripočítajú k hlasom odovzdaným proti návrhu. Pri rovnosti  hlasov  návrh nie je prijatý.

 

2/  O prijatí stanov, ich zmien a o zániku družstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov ZD.

 

3/   Hlasovania na členskej schôdzi samosprávy  sa riadi stanovami družstva  čl. 81.

 

Čl. 13

 

1/  Člen orgánu družstva sa podieľa aktívne na rokovaní orgánu tým, že predkladá návrhy, vyjadruje sa k predneseným návrhom, predkladá pozmeňovacie, prípadne doplňovacie návrhy a hlasuje o prednesených návrhoch.

 

2/  Zasadnutí  predstavenstva  družstva  sa môžu zúčastniť s hlasom poradným  predseda kontrolnej komisie prípadne ním poverený člen kontrolnej komisie.

 

3/  Členovia orgánu a účastníci rokovania uvedení v čl. 12 odst. 1 tohto rokovacieho poriadku môžu v priebehu rokovania podávať k prerokovávanej záležitosti  vyjadrenia, pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy. Po ukončení rozpravy predsedajúci, a keď návrh predkladá návrhová komisia jej predseda, formuluje konečné znenie návrhu uznesenia. Ak boli dané pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich v poradí ich podania.

 

Čl. 14

 

1/   O spôsobe hlasovania na zasadnutí orgánov družstva rozhodujú orgány samé.

 

2/ Každý člen orgánu má jeden hlas. Hlasovacie právo sa vykonáva osobne, hlasovanie prostredníctvom zástupcu je neprístupné. Výnimku tvorí zastupovanie vlastníka na schôdzi vlastníkov, ktorý písomne môže splnomocniť inú osobu / úradne overené/ aby ho zastupovala /čl.81, ods.6 stanov družstva/.

 

3/   Pri verejnom  hlasovaní sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky, alebo pozvánky.

 

Čl. 15

 

Postup orgánov v konaní o záležitostiach členov družstva

 

1/  V konaní o záležitostiach členov družstva postupujú orgány v súčinnosti so zainteresovanými členmi tak, aby boli spoľahlivo zistené skutočnosti a okolnosti rozhodné pre správne riešenie veci.

 

2/   Ak sa má v konaní rozhodnúť o záležitostiach člena družstva na základe jeho podania, ktoré nie je náležite doložené, orgán družstva odloží rozhodnutie až do doplnenia podkladov podľa jeho úpravy.

 

 

Čl. 16

Rozhodnutia orgánov družstva

 

Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú všetkých členov družstva sa zverejňujú spôsobom v družstve  obvyklým.

 

Čl. 17

 

1/   Rozhodnutia orgánov  družstva, ktoré  sa  dotýkajú jednotlivých členov alebo orgánov družstva, sa týmto členom a orgánom doručujú spôsobom, stanoveným stanovami alebo týmto rokovacím poriadkom.

 

2/   Rozhodnutie dotýkajúce sa člena družstva musí  byť  vyhotovené písomne a doručené členovi doporučeným listom v zmysle Stanov OSBD. Rozhodnutie o vylúčení z družstva, rozhodnutie o zrušení nájmu bytov a vyradení z výstavby, musia byť doručené do vlastných rúk. Ak sa rozhodnutie týka spoločných členov, musí byť doručené každému z nich.

 

3/   Písomné vyhotovenie  rozhodnutia  orgánu,  ktoré  sa týka člena družstva musí obsahovať:

 

a. označenie orgánu, ktorý o veci rozhodol

b. dátum vydania rozhodnutia

c. označenie člena, ktoré sa rozhodnutie týka

d. výrok, jeho odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku

 

Odôvodnenie a poučenie o práve podať odvolanie nie je potrebné, ak rozhodnutie vyhovuje úplne žiadosti člena.

 

4/   Konečné  rozhodnutie,  proti  ktorému  sa    nemožno odvolať nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

 

5/   Právoplatné rozhodnutie je záväzné a zásadne nemôže byť zmenené orgánom, ktorý ho vydal s výnimkou prípadov uvedených v čl. 20 rokovacieho poriadku.

 

Čl. 18

Konanie vo veci odvolania proti rozhodnutiu orgánov družstva

 

1/  Proti  rozhodnutiu  orgánov  družstva,  v  prípadoch uvedených v stanovách je prípustné odvolanie.

 

2/  O odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva rozhoduje najvyšší orgán družstva, pokiaľ odvolaniu predstavenstvo družstva nevyhovelo samo /autoremedúra/.

 

3/    Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal do   pätnástich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Tento orgán môže odvolaniu sám vyhovieť, ak však odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie bez zbytočného odkladu na rozhodnutie ZD. Rozhodnutie ZD o odvolaní je konečné.

 

4/    Odvolanie sa považuje za včas podané, aj keď bolo podané po  uplynutí pätnásťdňovej lehoty, najneskoršie však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia, ak sa člen riadil nesprávnym poučením o odvolaní, alebo poučenie o odvolaní nebolo dané.

 

5/   Odvolanie má účinok, pokiaľ v stanovách nie je odkladný účinok vylúčený.

 

Čl. 19

Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov členov

 

Orgány družstva sú povinné dbať, aby sťažnosti, oznámenia a podnety členov boli vybavované zodpovedne a bez zbytočných prieťahov, podľa všeobecne záväzných predpisov.

 

Čl. 20

Zmena právoplatného rozhodnutia orgánu družstva

 

1/    ZD  môže zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva na základe návrhu kontrolnej komisie podaného do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

 

2/    Orgán družstva môže zmeniť alebo zrušiť svoje právoplatné rozhodnutie predstavenstva na základe protestu prokurátora, ktorého právomoc upravujú osobitné predpisy. Protest prokurátora musí sa vybaviť do tridsiatich dní, ak prokurátor neurčil inú lehotu. Ak sa protestu vyhovie a rozhodnutie sa zruší, je orgán vydávajúci nové rozhodnutia viazaný názorom vysloveným v rozhodnutí o proteste prokurátora.

 

3/   Orgán družstva, ktorý preskúmava rozhodnutie podľa ods. 1/, 2/ tohto článku zmení alebo zruší preskúmané rozhodnutie, ak odporuje stanovám družstva alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Pritom dbá na to, aby dobromyseľne nadobudnuté práva boli čo najmenej dotknuté.

 

4/   Orgán, ktorý rozhodnutie preskúmava, vychádza z právneho stavu  a zo skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, ak sa po jeho   vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vzišlo.

 

Čl. 21

Zápisnice o rokovaní orgánov družstva

 

1/   O priebehu rokovania orgánu družstva sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať:

 

a.    miesto a dátum konania rokovania

b.    program rokovania

c.    zistenie počtu prítomných  členov  a konštatovanie, že orgán je spôsobilý uznášať sa, prítomní manželia ako spoloční členovia sa pri zisťovaní počtu prítomných vykazujú ako jeden člen           

d.   zistenie prítomných  účastníkov  s  poradným hlasom, prípadne prítomnosť prizvaných osôb, ktorých záležitosť sa prerokováva

e.    prijatie uznesenia

 

2/     Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ určený predsedajúcim Zapisovateľom je spravidla člen orgánu, rozhodnutím predsedu môže byť za zapisovateľa určený aj zamestnanec družstva. Zápisnicu zo zhromaždenia delegátov podpisujú dvaja zvolení overovatelia, predsedajúci a zapisovateľ. Zápisnicu o rokovaní ostatných orgánov podpisuje predsedajúci a zapisovateľ, pokiaľ tento rokovací poriadok a stanovy neurčujú inak.

 

3/     Zápisnice musia byť priebežne stránkované a viazané, tak aby jednotlivé listy nemohli byť vymenené a jednotlivé uznesenia musia byť súvisle v bežnom roku číslované. Bezpečným uložením zápisníc treba zabrániť nebezpečenstvu ich straty alebo nedovolenému narábaniu s nimi.

 

III.

Najvyšší orgán družstva – zhromaždenie delegátov

 

Čl. 22

Zvolávanie a rokovanie Zhromaždenie delegátov

 

1/  Rokovanie  ZD  zvoláva  predstavenstvo družstva podľa potreby, najmenej raz ročne. ZD sa musí zvolať tiež v prípadoch určených v stanovách družstva čl. 65 odst. 2.

 

2/  Pozvánky  na  rokovanie  najvyššieho  orgánu  družstva   zašle družstvo všetkým delegátom najneskoršie osem dní pred konaním Zhromaždenia delegátov.

 

3/   Program  rokovania   navrhuje  predstavenstvo  a oznamuje ho na pozvánkach.

 

4/  Členovia  predstavenstva  a  kontrolnej  komisie  sa zúčastňujú zhromaždenia delegátov s rovnakým hlasovacím právom ako ostatní delegáti a zúčastňujú sa zhromaždenie delegátov z titulu  svojej funkcie.

 

Čl. 23

 

1/  Rokovanie  ZD  otvára  a  riadi  predseda  alebo poverený člen predstavenstva družstva. Predsedajúci prednesie návrh programu rokovania a po jeho schválení, prípadne doplnení určí zapisovateľa, dá zvoliť dvoch overovateľov zápisnice, mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a podľa potreby aj volebnú komisiu, určí skrutátorov.

 

2/   Prihlášky  do  diskusie (rozpravy) k jednotlivým bodom podávajú delegáti písomne a predseda im udeľuje slovo podľa programu a poradia podaných prihlášok.

 

3/   ZD  rokuje  a  rozhoduje  na  základe  písomných  materiálov pripravených predstavenstvom.

 

4/   Na rokovaní ZD sa hlasuje verejne. O hlasovaní o orgánoch družstva rozhoduje ZD.

 

Čl. 24

 

1/  Mandátová  komisia  skúma  oprávnenie  prítomných zúčastniť sa schôdze, podáva správu o počte prítomných  podľa prezenčnej listiny a o počte účastníkov s hlasovacím právom.

 

2/  Mandátová komisia zisťuje, či je schôdza spôsobilá sa uznášať na začiatku zasadania a v priebehu rokovania pri hlasovaní o jednotlivých návrhoch dbá o správnosť postupu zisťovania výsledku hlasovania.

 

 Čl. 25

Návrhová komisia

 

Návrhová komisia pripravuje návrh uznesenia formulovaný podľa výsledku rokovania a predkladá ho na schválenie.

 

Čl. 26

Volebná komisia

 

1/   Volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby orgánov družstva.

 

2/  Predseda volebnej komisie na výzvu predsedajúceho prednáša charakteristiku kandidátov a podáva návrh na ich voľbu, prípadne doplní návrh volebnej komisie o návrhy prednesené z pléna.

 

3/   Pri  voľbe  predstavenstva  a  kontrolnej  komisie, ak je tajné hlasovanie, vykoná volebná komisia potrebné prípravy na zabezpečenie riadneho priebehu volieb, pripraví kandidačné listiny a volebnú urnu. Predseda volebnej komisie pred začatím volieb poučí delegátov o spôsobe vykonania volieb a prípadných zmenách kandidátov na hlasovacom lístku. Ak sa hlasuje verejne, volebná komisia spočíta hlasy delegátov za i proti a hlasy delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania. Hlasy proti a hlasy tých , ktorí sa zdržali sa spočítajú spolu. Pri rovnosti hlasov návrh nie je prijatý.

 

Čl. 27

Postup pri voľbe predstavenstva a kontrolnej komisie

 

1/  Voľba  predstavenstva,  kontrolnej  komisie, predsedu predstavenstva a predsedu kontrolnej komisie   družstva sa koná na najbližšom zhromaždení delegátov, v ktorom sa končí funkčné obdobie orgánov, ktoré vykonávajú svoju funkciu až do zvolenia nových orgánov.

 

2/   O spôsobe voľby podľa odst.1 tohto článku rozhoduje ZD..

 

3/   Mandátovou  komisiou  overení  účastníci  schôdze  majú  právo vyjadriť svoje stanovisko k navrhnutým kandidátom, prípadne podávať pozmeňovacie návrhy.

 

4.   Voľbu riadi volebná komisia v zmysle volebného poriadku.

 

IV.

P R E D S T A V E N S T V O

 

Čl. 28

Ustanovenia predstavenstva

 

1/  Zvolení členovia  predstavenstva na prvom (ustanovujúcom)  zasadnutí, konanom  po schôdzi ZD, zvolia zo svojich členov na návrh novozvoleného predsedu družstva podpredsedu družstva a prípadne aj ďalších funkcionárov.

 

2/  Prvé (ustanovujúce)  zasadnutie  predstavenstva otvorí a riadi novozvolený predseda predstavenstva družstva.

 

3/     Prvé(ustanovujúce)  zasadnutie  predstavenstva  sa  musí konať spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku aj keď boli na ďalšie obdobie zvolení tí istí členovia a funkcionári.

 

4/   O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby podpredsedu a rozdelenie prípadných ďalších funkcií. Družstvom overený opis zápisnice je podkladom pre zápis nových funkcionárov do obchodného registra.

 

čl. 29

Program zasadnutia predstavenstva

 

1/  Návrh  programu  zasadnutia  predstavenstva zostavuje predseda v súlade s plánom práce. Členovia predstavenstva môžu podať návrh na doplnenie programu.

 

Čl. 30

Rokovanie predstavenstva

 

1/ Rokovanie  predstavenstva  zvoláva  a riadi predseda, predsedu zastupujúci podpredseda,prípadne poverený člen predstavenstva, spravidla raz za mesiac. Člen predstavenstva sa nemôže dať zastupovať na rokovaní predstavenstva družstva.

 

 

2/  Rokovanie  prebieha v nasledovnom poradí: 

 

a. schválenie návrhu programu zasadnutia

b. oboznámenie s obsahom zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia

c. kontrola plnenia úloh a uznesení predstavenstva

d.      prerokovanie správ zaradených na program zasadnutia

e. prerokovanie záležitostí a informácií týkajúcich sa družstva mimo programu

 

3/    Správy, materiály  zaradené na   prerokovanie  predkladá  a  odôvodňuje referujúci, ktorý podáva aj návrh na uznesenie.

 

4/       Rozpravu o prerokovávaných materiáloch riadi predsedajúci. Podľa priebehu a výsledku rozpravy predsedajúci dá o návrhu hlasovať, alebo formuluje zmenený, resp. nový návrh prípadne odročí rozhodnutie o návrhu za účelom prepracovania alebo stiahne tento z programu.

 

 

Čl. 31

 

1/          Predstavenstvo prerokováva správy, ktoré sú na programe spravidla na základe písomných podkladov.

 

2/   Formulácia a rozsah písomných podkladov pre rozhodnutie sa riadi podľa povahy predložených správ, resp. návrhov. Písomnú správu podpisuje ten, kto ju predkladá, prípadne kto ju vypracoval. Podklady pre rokovanie sa majú predložiť tak, aby sa členovia predstavenstva, prípadne aj ďalší účastníci schôdze mohli včas oboznámiť s ich obsahom, minimálne 5 kalendárnych dní pred rokovaním predstavenstva družstva.

 

3/       Návrh uznesenia musí obsahovať návrh stanoviska, ktoré má zaujímať predstavenstvo – napríklad predstavenstvo berie na vedomie, resp. schvaľuje správu, súhlasí alebo nesúhlasí s predneseným návrhom, treba uviesť konkrétne /rozhodlo o žiadosti, odvolaní a pod./, musí určiť člena predstavenstva, prípadne zamestnanca zodpovedného za splnenie stanovenej úlohy a termín splnenia úlohy, pokiaľ v texte uznesenia nie je uvedené inak.

 

V.

 

Čl. 32

Predseda

 

1/   Predseda organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Pripravuje návrh programu schôdze predstavenstva, usmerňuje prípravu podkladov rokovania a určuje ich náležitosti.

 

2/       Predseda koná v mene predstavenstva vo všetkých veciach. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.

 

3/    Predsedu v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia vo veciach v čl.75, 76 stanov družstva zastupuje  podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Vo záležitostiach uvedených v čl. 77 stanov družstva ho zastupuje vedúci zamestnanec určený organizačnými predpismi družstva.

 

4/     Za výkon funkcie zodpovedá predseda zhromaždeniu delegátov.

 

VI.

K O N T R O L N Á  K O M I S I A

 

Čl. 33

 

1/   Zvolení členovia kontrolnej komisie na prvom (ustanovujúcom) zasadnutí konanom  po zasadnutí ZD zvolia zo svojich členov na návrh novozvoleného predsedu kontrolnej komisie podpredsedu, prípadne obsadia aj ďalšie funkcie.

 

2/      Prvé (ustanovujúce) zasadnutie kontrolnej komisie otvorí a riadi novozvolený predseda.

 

3/       Prvé (ustanovujúce) zasadnutie kontrolnej komisie  sa koná spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, aj keď boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení tí istí členovia a funkcionári.

 

4/     O priebehu prvej (ustanovujúcej) schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby podpredsedu, ako aj prípadné rozdelenie ďalších funkcií.

 

Čl. 34

Program zasadnutí kontrolnej komisie

 

1/    Návrh programu zasadnutí schôdze kontrolnej komisie zostavuje jej predseda. Členovia kontrolnej komisie môžu podať návrh na doplnenie programu.

 

2/       Rokovanie zásadne prebieha v nasledovnom poradí:

 

a.       schválenie programu schôdze

b.       oboznámenie s obsahom  zápisnice z predchádzajúcej schôdze

c.       kontrola plnenia úloh

d.      prerokovanie záležitostí zaradených na program schôdze

 

Čl. 35

Rokovanie kontrolnej komisie

 

1/       Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda, podpredseda, prípadne poverený člen kontrolnej komisie podľa potreby najmenej raz za tri mesiace.

 

2/       Predseda kontrolnej komisie koná v mene kontrolnej komisie a podpisuje jej uznesenia. Záznam kontrolnej komisie podpisuje jej predseda a tento zasiela  predsedovi družstva, ktorý ho predloží predstavenstvu družstva.

 

3/       V dobe neprítomnosti alebo zaneprázdnenia predsedu kontrolnej     komisie zastupuje ho podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie v plnom rozsahu jeho právomoci.

 

4/       Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy o vykonaných previerkach, kontrolách a revíziách, ako aj návrhy opatrení pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú v stanovených termínoch poverení členovia kontrolnej komisie.

 

5/       Správa o vykonanej previerke, kontrole alebo revízií má obsahovať najmä:

 

a.       program previerky

b.       súhrnné zistenia o nedostatkoch, o ich príčinách a o osobách zodpovedných za nedostatky.

c.       návrh nápravných opatrení

 

6/       O návrhu nápravných opatrení rozhoduje kontrolná komisia uznesením.

 

Čl. 36

 

 

Ak predstavenstvo neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie ZD.

 

 

VII.

S A M O S P R Á V A

 

Čl. 37

Ustanovenie samosprávy

 

1/       Samospráva je organizačnou jednotkou družstva a tvoria ju všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zriaďuje sa na každom dome. Dom tvorí samostatnú ekonomickú jednotku bytového hospodárstva.

 

Čl. 38

Členská schôdza  samosprávy  vlastníkov bytov (ďalej len schôdza vlastníkov)

 

1/       Schôdza vlastníkov bytov je orgánom, v ktorom členovia samosprávy prerokovávajú záležitosti týkajúce sa domu, ako aj záležitosti týkajúce sa celého družstva a zabezpečuje plnenie úloh podľa čl. 80 stanov družstva.

 

2/       Schôdza samosprávy vlastníkov je oprávnená uznášať sa o veciach patriacich do jej pôsobnosti.

 

3/       Schôdzu vlastníkov bytov zvoláva družstvo ako správca domu podľa potreby, najmenej jeden krát ročne, alebo keď o to požiada ¼ vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Okrem uvedených prípadov môže schôdzu vlastníkov zvolať i výbor samosprávy.

 

4/       Rovnopis zápisnice predkladá výbor samosprávy družstvu do ôsmich dní po schôdzi samosprávy.  Zápisnicu podpíše predseda, zapisovateľ a dvaja overovatelia zápisnice.

 

5/       Schôdza  vlastníkov, ktorá má na programe voľbu delegátov na ZD, musí sa konať v takom termíne, aby výbor samosprávy mohol predstavenstvu oznámiť mená a adresy zvolených delegátov, najneskoršie tridsať dní pred konaním zhromaždenia.

 

6/       Pozvánka na členskú schôdzu samosprávy musí obsahovať:

a.       dátum a miesto konania schôdze

b.       program rokovania

c.       upozornenie, v zmysle čl. 81 stanov  družstva.

 

VIII.

Výbor samosprávy vlastníkov bytov (ďalej len výbor samosprávy)

 

Čl. 39

Ustanovenie výboru samosprávy

 

1/       Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy a plní úlohy podľa čl.82 stanov družstva.Má najmenej troch členov, ak členská schôdza nerozhodne inak.

 

2/      Výbor samosprávy zvolí na ustanovujúcej schôdzi  predsedu a hospodára.

 

3/      Členovia výboru samosprávy vykonávajú funkcie až do nastúpenia novozvolených členov. Ak členovi výboru samosprávy dôležitá okolnosť trvale bráni vykonávať funkciu, je povinný požiadať členskú schôdzu samosprávy o uvoľnenie. Vo funkcii však zostáva do udelenia súhlasu s uvoľnením.

 

 

Čl. 40

Program schôdze výboru samosprávy

 

1/      Návrh programu schôdze výboru samosprávy zostavuje predseda, členovia výboru môžu podať návrh na doplnenie programu

 

2/      Rokovanie má zásadne prebiehať v nasledovnom poradí:

 

a.      schválenie návrhu programu schôdze

b.      oboznámenie s obsahom zápisnice z predchádzajúcej schôdze

c.      kontrola plnenia úloh a uznesení výboru samosprávy

d.      prerokovanie záležitosti týkajúce sa svojho domu a záležitosti týkajúce sa celého družstva  zaradených do programu schôdze

 

Čl. 41

Rokovanie výboru samosprávy

 

1/  Zasadnutie výboru samosprávy zvoláva a riadi predseda podľa potreby. V dobe zaneprázdnenia alebo neprítomnosti predsedu zastupuje  iný poverený člen výboru samosprávy.

 

2/      Správy zaradené na prerokovanie predkladá a odôvodňuje stanovený člen, ktorý podáva aj návrh na uznesenie.

 

3/      rozpravu o prerokovávaných záležitostiach riadi predsedajúci. Podľa priebehu a výsledku rozpravy predsedajúci dá o návrhu hlasovať alebo formuluje zmenený, resp. nový návrh, prípadne odročí rozhodnutie o návrhu za účelom prepracovania, alebo stiahne tento z programu.

 

4/      Výbor samosprávy prerokúva návrhy , ktoré sú na programe rokovania. O prednesenom návrhu rozhoduje uznesením.

 

5/      Rovnopis zápisnice predkladá výbor samosprávy družstvu do 8 dní od konania schôdze.

 

 

Čl. 42

Pôsobnosť predsedu samosprávy

 

 

1/      Predseda výboru samosprávy organizuje a riadi činnosť výboru samosprávy a dbá o udržiavanie styku s  predstavenstvom, družstvom a  môže podpisovať úhradu nákladov jednorázovo do výšky 497,91 € z fondu prevádzky, údržby a opráv..

 

2/      Predsedu výboru samosprávy zastupuje v dobe jeho zaneprázdnenia alebo neprítomnosti poverený člen výboru samosprávy.

 

3/      Ak nie je zvolený výbor samosprávy, alebo ak neplní svoje povinnosti, zaisťuje plnenie jeho úloh predstavenstvo prostredníctvom povereného zamestnanca.

 

IX.

Pomocné orgány

 

Čl. 43

Zriadenie pomocného orgánu

 

1/     Na   zabezpečenie   svojej  činnosti   môžu   orgány   družstva   zriaďovať  pomocné    orgány  

         (čl. 84 Stanov)

  

2/      Pôsobnosť pomocného orgánu určuje v medziach svojej právomoci orgán, ktorý ho zriadil. Pomocný orgán nemá však  rozhodovaciu právomoc.

 

3/      Členovia pomocných orgánov sú menovaní orgánom, ktorý ich zriadil.

 

4/      Členom pomocného orgánu môže byť i nečlen, resp. zamestnanec družstva.

 

Čl. 44

Likvidátor

 

1/       Ak sa družstvo zruší rozhodnutím ZD vykoná sa jeho likvidácia.

 

2/       Likvidácia sa stanovuje v zmysle Stanov družstva.

 

3/       Likvidátor môže požiadať orgán, ktorý ho menoval o uvoľnenie z funkcie, svoje povinnosti likvidátora musí však vykonávať až do prevzatia funkcie novým likvidátorom.

 

 

4/      Družstvo zaniká dňom, ku ktorému bolo skončenie likvidácie zapísané  do  obchodného registra. Funkcia všetkých orgánov končí dňom zápisu likvidátora do obchodného registra. Povinnosti likvidátora spojené s konaním a zastupovaním družstva upravuje všeobecne záväzný predpis a stanovy družstva.

 

 

X.

Záverečné ustanovenia

Článok 45

 

1/      Doterajší rokovaní poriadok orgánov družstva z roku 2005 sa zrušuje.

 

2/      Tento rokovací poriadok bol prijatý zhromaždením delegátov dňa 27.05.2010 a nadobúda účinnosť dňom schválenia, okrem čl. 5 bod 1, ktorý nadobudne účinnosť dňom konania zhromaždenia delegátov v roku 2011. 

 

3/    Záväzný výklad Rokovacieho poriadku OSBD Senica patrí do pôsobnosti predstavenstva družstva.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

          Ing. Alexander  Janovič                                                                      Emília Mižialková

predseda Predstavenstva OSBD  Senica                                        člen Predstavenstva OSBD Senica